سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: دومین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ابراهیم حق شناس – کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
محمدکاظم جعفری – دکترای مهندسی خاک و پی، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
علی ارومیه ای – دکترای زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

حوضه آبخیز طالقان با وسعتحدود ۱۲۰۰ کیلومتر مربع در ۱۲۰ کیلومتری شمال غرب تهراان قرار گرفته است. شرایط خاص زمین شناسی، شیب تند دامنه ها، بارندگی های شدیدزمستان و بهار و همچنین نحوه کاربری اراضی سبب گردیده است تا این حوضه از جمله مناطق مستعد وقوع زمین لغزه در کشور باشد.
در این مقالهپهنه بندی خطر زمین لغزش در این حوضه مد نظر قرار گرفته است. به این منظور زمین لغزه های قبلی اتفاق افتاده مورد توجه قرار گرفته و شناسایی شده اند. با بررسی آماری رابطه توزیع این زمین لغزه ها با عوامل زمین شنای، زمین ریخت شناسی، اقلیمی و کاربری اراضی، عوامل موثر درکنترل توزیع زمین لغزه ها موردشناسایی قرار گرفته و برای تحلیل خطر بکار رفته اند.
به منظور تحلیل خطر زمین لعغزش منطقه به ۴۸۱۰ واحد شبکه ای با ابعاد ۵۰۰ متر تقسیم شده ووجود عوامل زمین ریخت شناسی وزمین شناسی و توزیع زمین لغزه ها به صورت متغیرهای ساحتگی در این واحدها نشان داده شده اند.
روش های تحلیل مورد استفاده شامل روش های آماری رگرسیون چندگانه و تحلیل مبین و روش تجربی به نام روش ارزش اطلاعاتی می باشد.
کارآیی هر روش به وسیله درصد موفقیت آنها درتفکیک مناطق دارای زمین لغزه و مناطق بدون زمین لغزه مورد ارزیابی قرار گرفته است و با یکدیگر مقایسه شده است.