سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا نقوی – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
ولی الله محمدی – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
محمدرضا قننادها – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
بهمن یزدی صمدی – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

وراثت پذیری و تعداد ژن های کنترل کننده یک صفت اهمیت زیادی در مطالعه مکانیزم وراثت و همچنی ندر اصالح نباتت دارد. در این تحقیق از روش های مختلف شامل روش کستل و رایت، کوکرهام، متر و جینگزو روش پانس در بآورد تعداد ژن و همچنین وراثت پذیری مقاومت ب به سفیدک سطحی جو استفاده گردید.