سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحیده السادات صادقی –
حسین میار نعیمی –
سیدحمیدرضا صادقی –
عبدالواحد خالدی درویشان –

چکیده:

آگاهی از نحوه دان هبندی و ریخت سنجی رسوبات بستر رودخان هها همواره مورد نیاز و توجه محققین در زمین ههای حفاظت آب، خاک ، سدسازی و ساخت سازه های فنی در رودخانه ها و دیگر زمینه های مرتبط بوده است اما تاکنون بررسی دانهبندی رسوبات بستر از طریق برداشت حجم زیادی از رسوبات و اندازه گیری با ابزار اندازه گیری فیزیکی انجام گرفته است؛ بههمین دلیل دستیابی به گزینههای مناسب با اطمینان از سرعت و دقّت قابل قبول بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله انجام دانه بندی رسوبات با استفاده از روش های پردازش تصویر بر روی تصاویر اخذ شده به عنوان یک روش جدید و سریع مطرح شده و پس از انجام آزمایش های لازم بر روی مجموعه تصاویر تهیه شده از یک طیف متنوع رسوبات رودخانه ای روش قطعه بندی watershed به عنوان یکی از مراحل اساسی دانه بندی تصویری رسوبات مطرح گردیده است و درنهایت یک روش ساده، سریع و کم خطا برای دانه بندی تصویری رسوبات بستر پیشنهاد شده که کارایی آن با توجه به نتایج به دست آمده مشهود می باشد.