مقاله استفاده از روش کدينگ چند توصيفي جهت يک فشرده کننده JPEG که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در مهندسي برق مجلسي از صفحه ۹ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: استفاده از روش کدينگ چند توصيفي جهت يک فشرده کننده JPEG
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماکزيمم نسبت سيگنال به نويز
مقاله کدينگ چند توصيفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي كجيدي مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: اميرفتاحي رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله براي کاهش اثر نويز کانالهاي انتقال روي تصوير فشرده شده با JPEG، استفاده از کدينگ چند توصيفي پيشنهاد مي گردد. در اين صورت ميتوان اطلاعات تصوير را با سيگنال به نويز بهتري فشرده کرد. بدين صورت که ابتدا نمونه برداري اضافي انجام شده تا افزونگي داده هاي تصوير اصلي افزايش يابد، سپس تصوير به تصاوير کوچک تر يکسان تقسيم شده که هر کدام ميتوانند در کانال هاي جداگانه اي کد و منتقل گردند (کد کردن چند توصيفي). حالاتي که شبيه سازي شده اند عبارتند از عبور تصوير از کانال نويزي: بدون افزودن صفر بدون بلوک بندي تصوير، بدون افزودن صفر با بلوک بندي تصوير، با افزودن صفر بدون بلوک بندي تصوير، با افزودن صفر با بلوک بندي تصوير. در حالت اول تاثير نويز با چشم ديده مي شود. حالت دوم نشان ميدهد که با تقسيم داده هاي ورودي بين دو کانال، هنگامي که يکي از کانال ها نويزي شود مي توان تصوير را با کيفيت مناسب از کانال ديگر بازسازي نمود. حالت چهارم نشان ميدهد که روش پيشنهادي با افزايش ماکزيمم نسبت سيگنال به نويز تصوير مي تواند تصوير نويزي را ترميم نمايد.