سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حیدرعلی کشکولی – استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی علوم آب
عادل باوی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
محمود وائلی زاده – عضو هیئت علمی بازنشسته مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد و مشاور شرکت مهن

چکیده:

مطالعه سیستم آبیاری ازآن جهت ضروری است که برای مدیریت روشن می سازد،آیااجرای کنونی سیستم راادامه دهد یا آنرا بهبود بخشدوآیا برای اصلاح سیستم دلایل منطقی،عملی واقتصادیوجود دارد. بررسیها نشان داد که کمبودفشاربخاراشباع محیط وسرعت بادازمهمترین عوامل موثر برتلفات تبخیر و بادهستند ونسبت به سایرپارامترهای جوی همبستگی بیشتری بامیزان تلفات تبخیروباد ایجاد میکنند لذا روابط غیرخطی برای تخمین تلفات تبخیر وباد وعوامل مذکورباضریب همبستگی بالا بدست آمد.همچنین رابطه ای خطی بین میزان تلفات تبخیروباد وهدایت الکتریکی آب پاشیده شده ازآبپاش با ضریب همبستگی نسبتاً بالا بدست آمد. دراین مطالعه مقدارتلفات تبخیروباددرشرایط مختلف جوی(سرعت باد،درجه حرارت،رطوبت نسبی و…) وهیدرولیکی(فشارسیستم)با استفاده از دو روش واقعی (اختلاف حجم آب خارج شده از آبپاش و آب ریخته شده روی زمین)و روش EC سنجی در ابیاری بارانی کلاسیک ثابت در منطقه امیدیه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل آمارهای بدست آمده مشخص گردید که دامنه تغییرات تلفات تبخیر و باداز مقدار ۴/۴درصد در سرعت باد ۰/۵ (m/s) و کمبود فشار بخار اشباع۶/۳ (kpa) ، تا مقدار ۸/۹ درصد در سرعت باد ۱۰/۲ (m/s) و کمبود فشار بخار اشباع ۱ (kpa) می باشد.