سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پیمان قادری – کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای
افشار مرادی – شرکت سهامی خدمات برق مشانیر، کارشناس مهندسی
سیدبشیر مختارپوریانی – کارشناس فنی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، تهران

چکیده:

رشد صنایع در کنار رشد جمعیت انسانی، هر روز بی شتر از گذشته موجب افزایش پتانسیل خطر و خسارت بالقوه جانی م یشود. از یک طرف نقض قوانینی ایمنی و اجرا نشدن کامل آنها، از طرف دیگر عدم نظارت و کنترل مناسب و مه متر از همه،لحاظ نکردن ملاحظات ایمنی در طراحی فراین دهای عوامل اصلی در وقوع حوادث مختلف و گاه جبران ناپذیر صنایع مختلف من جمله سدسازی بود هاند پس، شناسایی عواملی که منجر به خطای انسانی م یشود بسیار حایز اهمیت است و مدیریت صحیحاین عوامل در راستای پیشگیری از حوادث فاجعه بار نیازمند بکا رگیری تکنی کهای مناسبی جهت شناخت و مدیریت این عوامل در کاهش خط اهای انسانی است. در این مطالعه از تکنیک تجزیه و تحلیل نقاط شکستFMEA) که یکی از تکنی کهای پرقدرت طراحی است از نوع کاربردی و بصورت موردی در یکی از کارگا ههای سدسازی استفاده شد.روش کا ر: مطالعه حاضر یک مورد پژوهی( کیفی – کمی) به منظور شناسایی و ارزیابی خط اهای موجود در یکی از صنایع س دسازی کشور است. در این مطالعه پس از شناسایی اولیه سیستم، با همکاری سرپرست واحد، مشاهده مستقیم فعالیت، اسناد، مصاحبه فردی و میزگرد آن دسته وظایفی که مستعد به ایجاد خطاهای انسانی باشند شناسایی شد