سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

زهرا موحدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس,
حمید دهقانی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
سید محمد علی مفیدیان – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
ناصر صباغ نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

یونجه معمولی (Sativa L. Medicago) اولین گیاه علوفه اهلی شده است که مبدأ اصلی یونجه را خاور نزدیک و آسیای مر کزی می دانند و ایران به عنوان یکی از مناطق مهم پیدایش و تنوع یونجه محسوب می شود. شروع خواب پاییزه و کندی رویش مجدد در بهار از جمله خصوصیاتی است که واریته های مقاوم به سرمای زمستان درمقایسه با واریته های با مقاومت کمتر با آن سازگار شده اند . جهت بررسی خصوصیات اکوتیپ های مناطق سردسیری یونجه و تعیین مطلوبترین اکوتیپ در کرج، آزمایشی با ١٧ اکوتیپ در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد . این خصوصیات شامل عملکرد علوفه تر ، عملکرد علوفه خشک، تعداد ساقه در متر مربع ، ارتفاع در هنگام برداشت ، سرعت رشد مجدد، نمره خواب پاییزه و درصد رطوبت می باشد. نرم افزار گرافیکی GGEbiplot که نتایج خروجی آن به صورت شکل و نمودار بوده به تجزیه و تحلیل داده ها کمک می کند در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت . بر اساس نتایج بدست آمده بین کلیه خصوصیات همبستگی کامل وجود دارد. در کرج با توجه به خواب پاییزه مناسب ترین ژنوتیپ, با توجه به چند ضلعی بدست آمده از G14 ،GGEbiplot (سیلوانه) می باشد ژنوتیپ G14 (سیلوانه ) برای عملکرد علوفه تر و ژنوتیپ G13 (صدقیان) برای تعداد ساقه در متر مربع به طور معنی داری از همه مطلوبتر بودند . بر اساس نتایج بدست آمده مشخص شد که ٩٩ درصد واریانس کل داده ها بر اساس مؤلفه اصلی اول ( ٩٢ درصد ) و مؤلفه اصلی دوم ( ٧ درصد ) قابل توجیه می باشد.