سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

زهرا موحدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس,
حمید دهقانی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
سید محمد علی مفیدیان – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
ناصر صباغ نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تفسیر کارآمد و کاربرد داده های آزمایشات ناحیه ای برای تصمیم گیری از دغدغه های عمده محققین می باشد . اگر چه عملکرد اندازه گیری شده حاصل تر کیب اثر ژنوتیپ ، اثر محیط و اثر متقابل ژنوتیپ و محیط است ولی فقط اثر اصلی ژنوتیپ و اثر متقابل ژنوتیپ و محیط با ارزیابی ارقام و شناسایی زیر ناحیه ها قابل تفسیر می باشد نرم افزار گرافیکی GGEbiplot که نتایج خروجی آن بصورت شکل و نمودار بوده و به تجزیه و تحلیل داده ها کمک می کند در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت . در این مطالعه ١٧ اکوتیپ برتر یونجه در ٥ منطقه (کرج، شهرکرد، اراک، خرم آباد و سنندج) در آزمایشات تکرار دار بررسی شد . این آزمایشات در قالب طرح بلو ک کامل تصادفی در ٣ تکرار اجرا شدند . برداشت علوفه یونجه در ١٠ % گلدهی کرت آزمایشی صورت گرفت. براساس ژنوتیپ فرضی ایده آل هم برای عملکرد خشک و هم عمل کرد تر ژنوتیپ G14 از همه بالاتر می باشد و براساس محیط ایده آل کرج و خرم آباد از همه بهتر بودند و ار اک نامطلوبترین محیط بود. همچنین در عمل کرد علوفه خشک ٦٢ % از واریانس کل داده ها براساس مؤلفه اصلی اول ( ٣٦ درصد ) و مولفه اصلی دوم ( ٢٦ درصد) قابل توجیه می باشد و در مورد عمل کرد علوفه تر ٧٠ درصد از واریانس کل داده ها براساس مؤلفه اصلی اول ( ٤١ درصد ) و مؤلفه اصلی دوم (۲۹ درصد ) قابل توجیه است . باتوجه به چند ضلعی بدست آمده از GGEbiplot براساس عمل کرد علوفه خشک ژنوتیپ G14 (سیلوانه ) برای خرم آباد و کرج، ژنوتیپ G10 (قره آغاج ) برای ار اک و ژنوتیپ G15 (سهند آوا) و G12 (اردوباد ) برای سنندج و شهر کرد مناسب بودند.