سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا سرسنگی – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS
کاظم رنگزن – عضو هئیت علمی و مدیر گروه سنجش از دور و GIS
بهمن سلیمانی – عضو هئیت علمی و مدیر گروه زمین شناسی
احسان آبشیرینی – عضو هئیت علمی گروه سنجش از دور و GIS

چکیده:

استفاده از تصاویر ماهوره ای بدلیل به روز بودن و همپوشانی داشتن با تصاویر قبلی، قابلیت بالایی جهت آشکارسازی تغییرات رخداده در طول زمان و استفاده در کارهای تحقیقاتی دارند، در این مطالعه سعی شد تا با استفاده از یک سری تصاویر ماهواره ای، میزان تغییرات حادث شده در تپه های ماسه ای مناطق بیابانی شرق – شمال شرق اهواز در بازه زمانی ۱۱ ساله استخراج شود، انواع کاربرهای موجود برای هر سال از روی تصاویر استخراج سپس با استفادهاز مدل LMM و نرمافزارهای GIS حجم تغییرات حادث شده بر روی کاربرهای مختلف بخصوص تپه های ماسه ای بدست آمد. روش های مختلف کلاسه بندی در این تحقیق مورد آزمایش قرار گرفت و در نهایت روش کلاسه بندی Maximum Likelihood انتخاب گردید. برای هر سال، ۶ کلاس کاربری اراضی استخراج گردید. نتایج نشان داد که سطح اراضی کشاورزی موجود در منطقه از ۵۸۲۹۹ هکتار به ۶۵۹۸۸ هکتار افزایش داشته و سطح تپه های ماسه ای فعال موجود در منطقه از ۹۳۳۵ هکتار به ۷۳۳۰ کاهش داشته است. همزمان با کاهش مساحت تپه های ماسه ای فعال، تپه های ماسه ای تثبیت شده افزایش محسوسی در مساحت نشان می دهند که از دلایل اصلی این رخداد در منطقه مورد مطالعه، انجام روشهای مکانیکی – بیولوژیکی در مبارزه با فرآیند بیابان زایی می باشد.