سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس معادن روباز ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی مرتضوی – استادیار دانشکدة مهندسی معدن ، متالورژی و نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

روشهای طراحی معمول شیب ها عمدتاً در پی پیش بینی زمان وقوع شکست در شیب م یباشند. به عبارت دیگر هدف از این روشها پیش بینی این است که چه موقع بارهای وارده به شیب ا ز حد مقاومت توده سنگ فراتر رفته و منجر به شکست آن می شود. مبنای اصلی محاسبات بدست آوردن بارهای وارده به سازه سنگی و مقایسه آن با مقاومت سازه م یباشد. روشهای طراحی متداول را می توان به دو دسته روشهای تجربی و روشهای تعادل حدی تقسیم بندی کرد. روشهای تجربی عمد تاً مبتنی بر تاریخچه رفتار شیب م یباشد. در این روشها تما می پارامترهای مؤثر در رفتار شیب در قالب یک دیاگرام طراحی ارائه و مورد استفاده قرار م یگیر د. این رو ش ها از دقت کافی برخوردار نبوده و نمی توان از آنها برای طراحی نهایی شیب ها بخصوص در سنگهای سخت که تاری خچه رفتار شیب نامعلوم و شکست بصورت ناگهانی اتفاق م یافتد استفاده کرد . روشهای تعادل حدی مبتن ی بر توسعه راه ح ل های دقیق م یباشند که توام با ساده سازی شرایط مرزی و مکانیک حاکم بر مسأله م یباشند. از این روشها وقتی می توان استفاده کرد که هندسه و شرایط مرزی مسأل ه ساده باشند . روشهای عدد ی، روشها ی پیشرفته طراح ی هستند که در چند دهه اخیر توسط جامعه
مهندسی معدن مورد استفاده قرار گرفته اند. در این روشها فیزیک و مکانیک حاکم بر مسئله بطور دقیق بیان شده و شرایط مرز ی حاکم بر مسئله را با دقت قابل قبول می توان در محاسبات اعما ل کرد . هدف از این مقاله مع رفی روشها ی عددی و جایگاه آنها از نقطه نظر تحلیل پایدار ی شیبها در معادن روباز می باشد. همچنین استفاده از روشها ی عدد ی در تحلیل پایداری و طراحی معادن روباز در قالب یک مطالعه موردی در یکی از معادن روباز کانادا ارائه خواهد شد.