مقاله استفاده از زمين آمار و GIS در پهنه بندي آلودگي فلزات سنگين در رسوبات تالاب انزلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در زمين از صفحه ۳۳ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: استفاده از زمين آمار و GIS در پهنه بندي آلودگي فلزات سنگين در رسوبات تالاب انزلي
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كريجينگ
مقاله واريوگرام
مقاله فلزات سنگين
مقاله آلودگي
مقاله تالاب انزلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع خوش اقبال مريم
جناب آقای / سرکار خانم: غضبان فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي فرود
جناب آقای / سرکار خانم: خسروتهراني خسرو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دراين مطالعه روشهاي آماري مختلف (همبستگي پيرسون، تحليل عاملي و زمين آمار) براي تعيين همبستگي بين عناصر و منشا آلودگي رسوبات و تغييرات مكاني فلزات سنگين در بخشهاي مختلف تالاب مورد استفاده قرار گرفت. در طي مطالعه غلظت عناصراصلي و فلزات سنگين  (Al, Fe, K, Mg, Mn, Ti, S, P, Na, Ca, Sr Ba, As, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, V, Ni, Pb, Zn)در رسوبات ۱۸ نقطه از تالاب و رودخانه منتهي به آن اندازه گيري شد. نتايج تحليل عاملي و همبستگي پيرسون نشان داد كه نيكل داراي منشا مشترک انسانزاد و طبيعي است در حاليکه As ,Bi ,Cd ,Co ,Cr ,Cu ,Mo ,Pb ,Zn ,V فقط منشا انسانزاد دارند. براي درونيابي و بررسي تغييرات مكاني داده هاي فلزات سنگين از روش كريجينگ معمولي استفاده شد. ابتدا نرماليته داده ها با استفاده از آزمون كولموگرف – اسميرنف بررسي شد و پس از رسم سمي واريوگرام براي هر يك ازفلزات سنگين، مدلهاي مختلف مدور، كروي، نمايي وگوسي به واريوگرامها برازش داده شد. براي اعتبارسنجي و انتخاب بهترين مدل پارامتر RMS بدست آمده از Cross-Validation مورد استفاده قرار گرفت. بهترين مدل برازش شده براي فلزات سنگين براي عناصر As Cu و Pb نمايي و براي Zn ,Cd و Ni مدور مي باشد. نتايج حاصله حاكي از دقت بالاي تخمين كريجينگ براي عناصر Cu, Ni, AS و Pb مي باشد. نقشه پهنه بندي آلودگي توليد شده توسط نتايج کريجينگ و GIS نشان داد که بخشهاي هندخاله و شيجان آلوده ترين و سياه کيشم غيرآلوده ترين بخش تالابند.