سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهرام اردبیلی – ‌تهران،شهرک غرب، ‌پژوهشگاه نیرو‌،‌گروه‌سازه‌
آزاده طاهری مقدم – تهران، شهرک غرب، شرکت متن، ‌بخش‌سازه‌های‌صنعتی

چکیده:

سازه‌های کششی بطور معمول، بارهای وارده را به شکل تنش محوری کششی در اعضاء اصلی باربر، به سازه‌های تکیه‌گاهی دیگر انتقال می‌دهند. این سازه‌ها به دو گروه پوسته‌های کششی (با تنش دو محوری) و سازه‌های کابلی (با تنش تک محوری) تقسیم می‌شوند. سازه‌های کابلی خود به چهار دسته کابلهای منفرد، خرپاهای کابلی، تورهای کابلی و شبکه‌های کابلی تقسیم می‌گردند. برج خنک‌کن کابلی در دسته چهارم قرار می‌گیرد. در حالت کلی پاسخ سازه‌‌های کابلی به بارهای سرویس خطی نیست و بنابراین اصل اجتماع آثار قوا بطور کامل برقرار نیست. برجهای خنک‌کن نیروگاه شهید رجائی در دو نوع اسکلت‌فلزی و پوسته بتنی ساخته‌شده‌اند که در مقاله حاضر برای نوع بتنی، آلترناتیوی با استفاده از سازه‌کابلی ارائه شده است. در این مقاله مشخص گردیده است که برای تامین سختی جانبی کافی باید از سیستم مناسبی استفاده شود. در ادامه ضمن ارائه مدلی برای این سیستم، اثر آن بررفتار کلی سازه کابلی مورد مطالعه قرارگرفته است. در خاتمه مقایسه‌ای بین وزن مصالح مصرفی در برجهای خنک‌کن با پوسته بتنی و برج خنک‌کن کابلی بعمل آمده‌است