سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی خداپرست – کارشناس ارشد مکانیک خاک و پی مهندسین مشاور ساحل
ابراهیم اصغری – دانشجوی دکتری زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس مشاور ساحل
علی فاخر – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه تهران همکار مهندسین مشاور ساحل

چکیده:

خاکهای مارنی گستردگی وسیعی درایران داشته و درروی آنها پروژه های مختلفی اجرا میشود درایران چندسازندمهم رسوبی دارای لایه های مارنی قابل توجهی می باشد که ازجمله آنها میتوان به سازندهای پابده گورپی، ساچون، چمن بید، سرچشمه ، لایه های قرمزمیوسن ، گچساران میشان و اغاجاری اشاره کرد مارنها که ممکن است سخت و سنگی و یا دراثرعملکرد هوازدگی بصورت خردو پودر شده خاک باشند درحالت خشک ازمقاومت برشی خوبی برخوردار میباشند اما پس ازجذب رطوبت به شدت دچارکاهش مقاومت میگردند بههمین خاطر است که دیده میشود باوجود اینکه بسیاری ازشیروانیهای مارنی درحالت خشک پایدارند دراثرافزایش رطوبت و بارندگی دچارناپایداری و لغزش میگردند راههای مختلفی جهت پایدارنمودن چنین شیروانیهایی وجود دارد که دراین میان استفاده ازستونهای اهکی روشی با اجرای اسان و سریع می با شد دراین مقاله ضمن اشاره به گسترش خاکهای مارنی درایران به مواردی ازگسیختگی شیروانیهای مارنی اشاره شده و نقش استفاده ازستونهای آهکی درپایدارسازی شیروانیهایمارنی و افزیاش مقاومت برشی آنها تشریح میگردد همچنین نحوه اجرای ستونهای اهکی متناسب با شرایط خاکهای مارنی ایران توضیح داده میشود