سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد شایان نژاد – استاد یار گروه مهندسی آب دانشگاه شهرکرد

چکیده:

استفاده از سدهای تاخیری پاره سنگی بدون غشاء نفوذ ناپذیر، ابزار مناسبی برای کنترل سیلاب میباشد. برای این منظور باید اولا هیدرولیک جریان از سدهای پاره سنگی شناخته شود تا بتوان رابطه دبی-اشل را برای آن بدست آورد. ثانیا بایدجریان غیر ماندگار در مجاری رو باز بطور کامل تحلیل شود. اینکار با حل معادلات سنت- ونانت انجام میشود. بعلت اینکهحل اینمعادلات به ویژه برای یک شبکه ای از مجاری رو باز با مقاطع مختلف بسیار پیچیده و وقت گیر است ،بایستی از یکنرم افزا مناسب استفاده نمود. در این تحقیق از نرم افزار HEC-RASاستفاده شده است. نتایج بدست آمده برای رابطه دبی –اشل سد پاره سنگی ،در این نرم افزار استفاده میشود.اطلاعات مورد نیاز برای کار با این نرم افزار عبارت است از :کروکی شبکه آبراهه ها ، نتایج نقشه برداری مقاطع مختلف شبکه ،ضریب زبری مقاطع مختلف شبکه ، فواصل بین مقاطع نقشه برداری شده ، هیدروگراف یک سیل مشخص ، مکان و مشخصات سد یا سدهای پاره سنگی . خروجی این نرم افزار عبارت است از :پروفیل سطح آب و هیدروگرافهای جریان در نقاط مختلف شبکه و هیدروگراف سیل خارج شده از سد پاره سنگی.