سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شادمان ویسی – دانشجوی کارشناسی ارشد ابیار ی و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
سعید برومندنسب – استاد دانشکده علوم آب شهید چمران اهواز
هادی معاضد – دانشیار دانشکده علوم آب شهید چمران اهواز
کاظم حمادی – استادیار دانشگاه جندی شاپور دزفول

چکیده:

در بسیاری از مسائل لازم است یک پدیده تابع زمان از قبیل جریان متوسط ماهانه دبی رودخانه را که در آن عواملمختلفی دخیل هستند در نظر بگیریم بنابراین باید مدلی بدست اورد که بتوان آن را برای محاسبه احتمال اینکه یک مقدار اینده بین دو مشخص واقع شود مورد استفاده قرار داد. چنین مدلی مدل احتمالی یا استوکاستیک نامیده میشود بررسی رفتار رودخانه و قابلیت پیش بینی ان در افقهای زمانی اتی پیش نیازی برای تهیه مدلهای بهینه سازی می باشد که این پیش بینی ها امری ضروری در توسعه پایدار و مدیریت منابع آبی می باشد دراین تحقیق روشهایی برای ساختن و تشخیص و بررسی میران سازش مدل سری های زمانی فصلی ارائه شده است روشهای مورد بحث برای سیستمهای ناپیوسته مناسب است از این روش برای پیش بینی مقادیر اینده ورودی به مخزن سد جره از روی مقادیر گذشته ان استفاده شد. نتایج نشان داد که بهترین مدل برازش یافته برای انجام پیش بینی ها مدل فصلی ARIMA 1، ۰، ۱ و ۱، ۱، ۰ .