سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد نیکو – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشت
حسین فتحیان – استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد
امیرعباس کمان بدست – استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد

چکیده:

یکی از روشهای پیش بینی سیل د ر رودخانه ها به منظور مدیریت و کنترل سیل در آن، روندیابی سیل می باشد .امروزه تکنیک جدید استفاده از مدل شبکه های عصبی مصنوعی تکاملی که مبتنی بر هوش مصنوعی می باشدکاربرد گسترده ای در زمینه های مختلف علمی به ویژه مهندسی آب پیدا کرده است . در این تحقیق به روندیابی سیل در رودخانه کارون، بازه اهوا ز -فارسیات، با استفاده از مدلهای شبکه عصبی مصنوعی تکاملی MLP ،FF وRBF پرداخته شد . برای تعیین تعداد و تاخیر زمانی موثر داده های ورودی در مدلهای شبکه عصبی مصنوعی از روش همبستگی عرضی Cross Correlation سریهای زمانی استفاده شد .الگوریتم ژنتیک ساختار مدلهای شبکه عصبی مصنوعی از نظر تعداد لایه ها، تعداد گره ها در لایه پنهان، نوع تابع انتقال و الگوریتمیادگیری شبکه بهینه گردید .