مقاله استفاده از سطح ويژه بخار- مايع در برآورد تابع هدايت هيدروليکي غيراشباع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۸۳ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: استفاده از سطح ويژه بخار- مايع در برآورد تابع هدايت هيدروليکي غيراشباع
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بانک خاک UNSODA
مقاله تابع هدايت هيدروليکي
مقاله سطح ويژه بخار- مايع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميدي سميرا
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمان بيژن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدايت هيدروليکي خاک يک مولفه تعيين کننده در مدل سازي شيوه هاي جريان آب در خاک و تصميم گيري مديريت آب است. در اين پژوهش از اطلاعات مربوط به ۴۱ نمونه خاک با ۱۱ بافت مختلف در محدوده شني، لوم و رسي از بانک خاک UNSODA استفاده شد تا با مورد توجه قرار دادن مفهوم سطح وي‍ژه بخار- مايع اطراف ذرات خاک، تابع هدايت هيدروليكي خاك (مدل ون گنوختن) تعيين شود. نتايج اين پژوهش نشان داد که منحني سطح ويژه بخار- مايع اطراف ذرات خاک با افزايش مکش در تمام خاک ها صعودي نبوده و رطوبتي که در آن حداکثر مقدار سطح ويژه فصل مشترك بخار- مايع اطراف ذرات خاک به دست مي آيد مي شود معادل با رطوبت باقي مانده نمي باشد، بلکه بسته به خصوصيات منحني مشخصه رطوبتي هر خاک متفاوت است. نشان داده شد که متغير فرض کردن لزجت آب اطراف ذرات خاک در محدوده ظرفيت زراعي تا نقطه پژمردگي دايم تاثير چشم گيري بر روي نتايج محاسبه هدايت هيدروليکي غير اشباع ندارد. تاثير متغير فرض کردن وزن ستون آب در مقايسه با وزن ثابت، منجر به بهبود نتايج مي شود.