سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سونا قدیمی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، تهران، ایران
حمید ابریشمی مقدم – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، تهران، ایران و دانشگاه پیکاردی،
رینارد گرب – دانشگاه پیکاردی، فرانسه
فابریس والوا – دانشگاه پیکاردی، فرانسه.

چکیده:

تحقیق بر روی تصاویر مغزی نوزادان از آن جهت مورد نظر است که در بررسی بیماری ها و چگونگی رشد و نمو مغز و جمجمه از سنین اولیه تولد نقش مهمی را ایفا می کند. در این راستا ناحیه بندی خودکار تصاویر مغزی MR نوزاد در سا لهای اخیر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است و گروه های مختلف علمی در سطح جهان در پی یافتن الگوریت مهای بهینه و خودکار در این زمینه هستند.
مقاله حاضر بهبود ایجاد شده در الگوریتم ناحی هبندی پوست و جمجمه در تصاویر MR نوزادان را تشریح می کند. به این ترتیب که در اینجا ابتدا نقاط مرزی رویه داخلی پوست و رویه خارجی جمجمه با استفاده از قواعد مبتنی بر دانش و اطلاعات از پیش آناتومی استخراج می گردد. سپس متفاوت با الگوریتم گذشته که از توابع اسپلاین دو بعدی استفاده می کند، این بار از روش پیشرفته و سریع سطوح همتراز برای بازسازی سه بعدی رویه های داخلی پوست سر و خارجی جمجمه از نقاط مرزی آشکار شده از مرحله قبل استفاده می گردد. روش جدید که از معادلات مشتقات جزئی و حساب تغییرات برای بازسازی سطح استفاده می کند دارای این مزیت است که اولا رویه ها را در حالت واقعی سه بعدی تقریب می زند و ثانیا خطای تقریب حاصله به میزان قابل توجهی نسبت به روش اسپلاین کاهش می یابد. آزمایشات انجام شده بر روی یک مجموعه از تصاویر مغزی نوزادان موید برتری روش حاضر از نظر دقت ناحیه بندی پوست و جمجمه می باشد.