سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین باقری – دانشجوی رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی دانشگاه بوعلی همدان
سعید خدابخش – گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی همدان
محمدرضا غریب رضا – مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
حسن محسنی – گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی همدان

چکیده:

در این پژوهش تصاویر ماهواره ای لندست TM, ETM و دو دوره عکس های هوایی با مقیاس ۱/۲۰۰۰۰ سالهای ١٣٤٦ و ١٣٧٢ همچنین نمونه برداری از رسوبات منطقه، جهت نشان دادن مهمترین تغییرات ژئومورفولوژیکی و رسوب شناسی دلتای سفیدرود در منطقه کیاشهر استفاده گردید. با کمک تطبیق داده های آزمایشگاهی و عوارض ساحلی با مدلهای طبقه بندی دلتا ها( گلوی و اورتون)، نوع دلتای سفیدرود، جزء دلنا های تحت تاثیر امواج طبقه بندی گردید. همچنین تغییرات ژئومورفولوژیک دلتا از جمله تغییرات کانال اصلی، با کمکترکیب رنگی باندهای تصاویر ماهواره در دوره های مختلف ای مورد بررسی قرار گرفت و در مورد دوره های پیشروی دلتا با کمک نقشه های قدیمی، بحث گردید.