سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت اراضی – فرسایش خاک و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سیدحسن احمدیان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان مازندران

چکیده:

بر اساس بررسی انجامشده در تعیین اصلاح کاربری اراضی که در مقیاس ۱:۲۵۰۰۰۰ در حوزه آبخیز استان مازندران به مساحت ۲۵۵۸۳۶۴ هکتار به انجام رسیده است نتایج ذیل حاصل شد.
۱ در این بررسی مشخص شد که درحال حاضر میزان ۳۸/۹۲ درصد معادل ۹۹۵۷۱۵ هکتار جنگل، ۳۵/۲۸ درصد معادل ۹۰۲۵۹۰ هکتار مرتع، ۴/۳۱ درصد معادل ۱۱۰۲۶ هکتار زراعت دیم، ۱۴/۷ درصد معادل ۴۴۵/۵۵ هکتار زراعت آبی و باغات، ۱/۷۱ درصد معادل ۴۳۷۴۸ هکتار خلیج و ۰/۱۸ درصد معادل ۴۶۰۵ هکتار به مرداب اختصاص دارد.
۲ در ادامه بررسی انجام شده به منظور اصلاح کاربری اراضی با اعمال فاکتورهای محدود کننده نظیر (شیب، عمق خاک، فرسایش، زمین لغزه و …) مناسبترین قابلیتها برای کاربریهای مختلف تعیین شدندکه بشرح ذیل می باشد:
الف – ۵۸/۴۸ درصد از اراضی معادل ۱۴۹۶۱۳۱ هکتار دارای قابلیت جنگل می باشد که درحال حاضر ۱۹/۵۶ درصدمعادل ۵۰۰۴۱۵ هکتار از این عرصهها به کاربری غیر از جنگل اختصاص پیدا کرده است (شامل مرتع، زراعت دیم، ریم رها شده و …)
ب – ۱۸/۵۷ درصد از اراضی معادل ۴۵۵۰۸۸ هکتار دارای قابلیت مرتع می باشدکه درمقایسه با حال حاضر نشان می دهدکه ۱۶/۷۱ درصد معادل ۴۲۷۵۰۲ هکتار از عرصه های جنگلی به جنگل های مخروبه و سپس با گذشت زمان به مرتع تبدیل شده اند.
ج – ۰/۵۱ درصد از اراضی معادل ۱۳۰۴۷ هکتار دارای قابلیت زراعت دیم می باشد که در مقایسه با حال حاضر نشان می دهد که ۹۷۲۱۸ هکتار از عرصه های جنگلی بر اثر تخریب به زراعت دیم تبدیل شده اند.
د – ۱۵/۷۴ درصد از اراضی معادل ۴۰۲۶۸۶ هکتار دارای قابلیت زراعت آبی و باغات می باشد که در مقایسه با کاربری حال اضر ارقام نشان می دهد که ۴۲۴۲۹ هکتار از اراضی جنگلی به باغات چای و مرکبات تبدیل شده اند.
ه – ۶/۷ درصد از اراضی معادل ۱۷۱۴۱۰ هکتار از اراضی کل استان به راهها، مرداب، خلیجغیره اختصاص دارد.
۳ در اراضی آبرفتهای بادبزنی شکل سنگریزه دار و واریزه های بادبزنی شکل سنگریزه دار با محدودیت سیل گیری ۰/۱۱ درصد معادل ۲۸۱۴ هکتار از کل وسعت استان برای بخش سیلاب و اقدامات آبخوان داری توصیه و پیشنهاد می شود.