سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
فرناز زهی سعادت – دانشگاه سراسری ارومیه مسئول مکاتبات
عارف مردانی کرانی – دانشگاه سراسری ارومیه
علیرضا پیمانفر – دانشگاه سراسری ارومیه

چکیده:
مسئله کشش وسیله نقلیه یکی از مهمترین درگیری های ذهنی و موضوعات مورد مطالعه برای جمع کثیری از محققان از گذشته بوده است. افزایش نیروی کششی و بازده زمین گیرایی سبب افزایش کارایی و صرفه جویی در مصرف انرژی می شود. برای بهینه نمودن این عوامل نیاز به مطالعه و آزمایش شرایط موثر بر عملکرد چرخ های زمین گیرا می باشد. در این تحقیق به بررسی اثرات بار دینامیکی و لغزش بر روی نیروی کششی با استفاده از آزمونگر تک چرخ محرک سویل بینی پرداخته شده است. برای انجام این تحقیق از سویل بین موجود در دانشگاه ارومیه استفاده شده است. این آزمایشات با دو عامل بار دینامیکی در سه سطح ۲، ۴ و ۶ کیلو نیوتن و لغزش در چهار سطح ۰۵/۰ ، ۱/۰، ۱۵/۰ و۲/۰ و با سه تکرار انجام گرفت. که البته سطوح بار در طول حرکت تایر متغیر بوده و مقادیر آن و نیروی کششی متناظر در هر لحظه ثبت شده است. در این تحقیق با استفاده از سیستم استنتاج فازی- عصبی تطابقی (ANFIS)، روش جدیدی جهت پیش بینی نیروی کششی ارائه شده است. بدین منظور بار روی چرخ و لغزش به عنوان پارامترهای ورودی و نیروی کششی به عنوان پارامتر خروجی تعریف شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد که مقادیر پیش بینی شده توسط شبکه به مقادیر واقعی بسیار نزدیک بوده بطوریکه ضریب رگرسیون مربوط به تست شبکه در حدود ۹۲/۰ است که ضریب قابل قبولی می باشد. نتایج حاکی از آن است که با افزایش لغزش نیروی کششی افزایش پیدا کرده است. همچنین نتایج بدست آمده نشان داد که با افزایش بار دینامیکی نیروی کششی افزایش پیدا می کند.