سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیده رقیه موسوی – کارشناس ارشد پترولوژی، کارشناس GIS سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ک
ناظمه اشرفیان فر – کارشناس ارشد پترولوژی، کارشناس GIS سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ک

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در این مقاله برگه ۱/۱۰۰t,000 ابهر جزئی از زون تارم واقع در کمربند فلز زدائی آلپ هیمالیا می باشد. جهت پتانسیل یابی مواد معدنی با استفاده از سیستمهای اطلاعات جغرافیایی ، اصول بر پایه اطلاعات اولیه و خام شامل زمین شناسی، دور سنجیژئوفیزیک هوایی ، ژئوشیمی و نقاط معدنی می باشد. این لایه های اطلاعاتی پس از پردازش و ارزش گذاری (نقشه های نشانگر) با روشهای مختلف در GIS تلفیق می گردند و در نهایت مناطقی با پتانسیل مناسب برای کنتارل زمینی معرفی می گردد. با توجهبه اطلاعات موجود در این برگه از روش وزنهاینشانگر Weight of evidence جهت تلفیق لایه های اطلاعاتی استفاده شده است که برای دو ماد ه معدنی مس و سر ب- روی به صورت مجزا انجام گردیده است.