سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین ریاحی مدوار – دانشجوی دکترای سازه های آبی
سیدعلی ایوب زاده – استادیار گروه سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس
عباس خاشعی – دانشجوی دکترای آبیاری و زهکشی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

یکی از روشهای رایج تنظیم سطح آب و اندازه گیری دبی در کانالهای آبرفتی و فرسایش پذیر استفاده از سرریزهای لبه تیز است ریزش جریان از روی این سازه هاو برخورد آن با بستر قآبل فرسایش پایین دست باعث ایجاد آبشستگی و تغییر توپوگرافی بستر پایین دست می گردد. فرسایش موضعی پایین دست این گونه سازه ها پدیده ای پیچیده بوده و تخمین آبعاد حفره آبشستگی منتجه از آن نیز مشکل می باشد که اغلب با استفاده از معادلات تجربی تعیین می شود. امروزه استفاده از سیستمهای تطآبقی استنتاج فازی (ANFIS) بعنوان راهکاری جدید در تحلیل مسائل آبی، گسترش یافته است .در این تحقیق از سیستم تطبیقی استنتاج فازی و از داده های محققین دیگر برای پیش بینی آبعاد حفره آبشستگی پایین دست اینگونه سازه ها استفاده شده است در توسعه مدل استنتاج فازی، چندین روش خوشه بندی جزئ مورد ارزیآبی قرار گرفت و در هر مورد ساختاری که بالاترین مقدار R2 و کمترین مقدا رمتوسط جذر مربع خطا (RMSE) را تولید می نمود بعنوان مدل بهینه گزینش گردید . مدل ارائه شده قادر است الگوی آبشستگی پایین دست سرریز را بخوبی شبیه سازی نموده و مشخصات هندسی حفره آبشستگی را با دقت بالا برآورد می نماید. مقایسه نتایج حاصله از مدل با روآبط رگرسیونی بیانگر دقت بالای مدل نسبت به روشهای رگرسیونی سآبق است.