سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالحمید مومن زاده –
حمید حاج سیدجوادی –

چکیده:

توانایی سیستم های فازی در حل مسائل مختلف در تحقیقات گذشته مورد اثبات قرار گرفته اس ت . سیستم فازی مبتنی بر الگوریتم جستجوی ممنوعه روش استدلال تقریبی سیست مهای فازی را با قابلیت یادگیری رو شهای جستجوی مکاشفه ای ترکیب می کند. هدف این مقاله اثبات توانایی سیستم فازی مبتنی بر الگوریتم جستجوی ممنوعه به منظور ایجاد یک سیستم تشخیص نفوذ می باشد که در کارهای گذشته مورد بررسی قرار نگرفته است. سیستم تشخیص نفوذ فازی مبتنی بر الگوریتم جستجوی ممنوع ه ارائه شده قادر خواهد بود تا قوانین دسته بندی فازی دقیقی را از داده های ترافیک شبکه استخراج نموده و آنها را به منظور تشخیص رفتارهای عادی و نفوذی در شبکه های کامپیوتری مورد استفاده قرار دهد. مجموعه داده مورد استفاده قرار گرفته به منظور ارزیابی روش پیشنهادی KDD-Cup99 می باشد که اطلاعاتی مربوط به رفتارهای عادی و نفوذی شبکه های کامپیوتری را در بر دارد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که روش پیشنهادی، سیستم تشخیص نفوذ کارامدتری نسبت به روش های معروف در این زمینه و الگوریتم های دسته بندی جدید دیگر ایجاد می نماید.