سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

قاسمعلی کیانی – کارشناس ارشد ساز ههای هیدرولیکی، مهندسین مشاور لار
محمدحسن موسوی زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت

چکیده:

اجرای شبک ههای آبیاری و زهکشی به واسطه گسترده بودن سطح زیر پوشش آن از نقطه نظر مدیریت کارگاه و کنترل پروژه پیچیده تر از دیگر فعالیتهای عمرانی متمرکز می باشد. مدیر
کارگاه جهت اعمال مدیریت مطلوب در اجرای بموقع پروژه نیاز به ابزاری دارد که بتواند کلیه اطلاعات پروژه را به صورت منسجم و یکپارچه درآورده و در تصمیم گیر یها به وی کمک نماید. در سالهای اخیرGIS به عنوان یک ابزار بسیار قدرتمند در جمع آوری، مدیریت، پردازشو نمایش اطلاعات مکانی در حیط ههای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. مدیران اجرایی شبک ههای آبیاری و زهکشی نیز می توانند جهت کنترل پروژه و تصمیم گیر یهای اجرایی از این سیستم بهره گرفته و انواع مختلف اطلاعات را به صورت لای ههای اطلاعاتی گویا و تعاملیتبدیل نمایند و به طور منظم آنها را بهنگام سازند. با قابلی تها و توانائیهایی کهGIS فراهم می سازد، مدیران قادر خواهند بود که بر اساس اطلاعات جامع پروژه، با سرعت و دقت بیشترتصمیم گیری کنند. در این مقاله به چگونگی استفاده ازGIS در مدیریت اجرای شبکه هایآبیاری و زهکشی پرداخته خواهد شد