سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
زهرا احمدی – دانشجوی ارشد مهندسی شیمی – HSE ، دانشگاه صنعت نفت، دانشکده شهید تندگویان
نادر نبهانی – استادیار و عضو هیات علمی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعت نفت

چکیده:
در کشور ما بخش اعظمی از مصرف سالانه انرژی صرف سرمایش و گرمایش ساختمانها می شود، بنابراین صرفه جوییمصرف انرژی در این بخش از اهمیت ویژهای برخوردار است. در حال حاضر قسمت اعظم انرژی مصرفی ساختمانها از سوختهایفسیلی تأمین میگردد. سوختهای فسیلی ارزان، فراوان و در دسترس و همچنین غیر قابل تجدید هستند؛ و اثرات زیست محیطیفراوانی برجای میگذارند که در دراز مدت بیش از مزایای آن خواهد بود. امروزه یکی از مهمترین مسائلی که مدیران منابع استفادهاز انرژی به آن توجه دارند حداکثر بهرهوری از انرژی قابل مصرف و بهرهبرداری از انرژیهای تجدید پذیر است. از مهمترین انرژی-های تجدید پذیر انرژی خورشیدی است که در شکلهای مختلف میتوان از آن استفاده کرد. استفاده از کلکتورهای خورشیدی درسیستم گرمایش کف ساختمان باعث صرفه جویی ۲۰ الی ۴۰ درصدی در مصرف سوخت می شود