سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
مرضیه وحید دستجردی – کارشناس ارشد – مرکز تحقیقات محیط زیست ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان ، ایران
مهناز نیک آیین – عضو هیئت علمی – مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان ، ایران
اکبر حسن زاده – عضو هیئت علمی- دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان ایران
سعید شنبه زاده – کارشناس ارشد – مرکز بهداشت لالی ، دانشگاه علوم پزشکی اهواز ، مسجدسلیمان ، ایران

چکیده:
اصفهان به لحاظ داشتن صنایع متعدد و ترافیک سنگین یکی از آلوده ترین شهرهای ایران می باشد . این تحقیق به منظوراستفاده از ناخن بعنوان یک نشانگر بیولوژیک جهت بررسی اثر آلودگی هوا بر شهروندان اصفهان درمقایسه با شهروندانچادگان انجام شد. به همین دلیل دو گروه ۶۵ نفری درمحدوده سنی (۵۰-۵) سال شامل زنان و مردان در هر دو شهر انتخابو حدود ۱ گرم از ناخن هر یک از آنها جمع آوری شد نمونه ها پس از آماده سازی و هضم برای تعیین غلظت سرب توسطدستگاه جذب اتمی مورد آنالیز قرار گرفتند.آزمون آنالیز واریانس بر روی اطلاعات مربوط به سن، جنس ، شغل ومواجهه باسیگار در افراد انتخاب شده در دو شهر نشان داد که جمعیت انتخاب شده در دو شهر کاملاً یکدست و مشابه می باشند واختلاف معنی داری بین غلظت سرب در ناخن افراد مورد مطالعه در دو شهر وجود دارد (P=0/00). میانگین غلظت سرب در ناخن ساکنین اصفهان و چادگان به ترتیب برابر ۰/۱۰۳۷ و ۰/۰۸۷۵ میلی گرم بر گرم بدست آمد. با توجه به مشابه بودن جمعیت مورد مطالعه در دو شهر و عدم وجود اختلاف معنی دار بین میانگین غلظت سرب در ناخن با شغل جنس و مواجههبا سیگار در افراد مورد مطالعه مشخص می شود که اختلاف معنی دار موجود بین میانگین غلظت سرب در ناخن افراد موردمطالعه ساکن اصفهان و چادگان مربوط به محل سکونت آنها می باشد و بنابراین مواجهات محیطی با آلاینده ها از جملهآلودگی ناشی از ترافیک سنگین در شهر اصفهان بر روی غلظت سرب در ناخن افراد مورد مطالعه ساکن اصفهان موثر بودهاست . بنا براین استفاده از ناخن به عنوان یک نشانگر بیولوژیک برای بررسی غلظت سرب ناشی از آلودگی هوا در شهراصفهان مناسب می باشد.