مقاله استفاده از شاخص هاي پوشش گياهي تصاوير ASTER-L1B در برآورد سطح تاج پوشش تک درختان مراتع مشجر مناطق خشک، مطالعه موردي؛ تگ احمد شاهي – خراسان جنوبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مرتع از صفحه ۹۳ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: استفاده از شاخص هاي پوشش گياهي تصاوير ASTER-L1B در برآورد سطح تاج پوشش تک درختان مراتع مشجر مناطق خشک، مطالعه موردي؛ تگ احمد شاهي – خراسان جنوبي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ASTER-L1B؛ تاج پوشش درخت
مقاله مدل همبستگي
مقاله NDVI و MSAVI

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهبهاني نيلوفر
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح شمسي سيدرشيد
جناب آقای / سرکار خانم: فرزادمهر جليل
جناب آقای / سرکار خانم: عرفاني فرد سيديوسف
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني گسك مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
“سطح تاج پوشش” يکي از مشخصه هاي اکولوژيکي چندمنظوره مطالعات منابع طبيعي به شمار مي رود. تحقيق حاضر با هدف ارزيابي شاخص هاي مختلف پوشش گياهي حاصل از پردازش تصاوير ASTER-L1B براي تخمين مشخصه سطح تاج پوشش تک درختان جنگلي توده هاي بسيار تنک مراتع مشجر مناطق خشک انجام شده است. فرضيه اصلي تحقيق اين است که استفاده از اين تصاوير با قدرت تفکيک مکاني، راديومتري و طيفي آن مي تواند برآورد دقيق و صحيحي از مشخصه سطح تاج پوشش تک درختان ارايه دهد. منطقه مورد مطالعه، رويشگاه بنه (Pistacio atlantica) تگ احمدشاهي در استان خراسان جنوبي واقع شده است. تطابق هندسي داده هاي ماهواره اي با استفاده از روش غيرپارامتري TPS و مدل رقومي ارتفاع حاصل از نقشه هاي توپوگرافي با مقياس ۱:۵۰۰۰۰ و با خطاي هندسي کمتر از يک پيکسل انجام شده است. داده هاي ميداني متعلق به ۵۰ تک درخت نمونه است که از نتايج آماربرداري صد در صد منطقه انتخاب شده است. شاخص هاي پوشش گياهي و خط خاک توليد و ارزش هاي رقومي شاخص هاي مذکور در محل هر درخت نمونه استخراج شده است. نتايج نشان مي دهد که بين شاخص هاي طيفي و سطح تاج پوشش درختان همبستگي معني داري وجود دارد. در ميان شاخص هاي گياهي NDVI و MSAVI با ضرايب همبستگي ۶۱/۰ و اشتباه معيار ۵۸/۵ بيشترين همبستگي را با سطح تاج پوشش درختان نشان داده است.