مقاله استفاده از شايستگي هاي فردي در پيش بيني عملکرد افسران پليس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۸ در توسعه انساني پليس از صفحه ۱۴۷ تا ۱۷۵ منتشر شده است.
نام: استفاده از شايستگي هاي فردي در پيش بيني عملکرد افسران پليس
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پليس
مقاله شخصيت
مقاله مديريت عملکرد
مقاله گزينش
مقاله مديريت منابع انساني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساندرز بث اي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف اين پژوهش ارزيابي سودمندي شايستگي هاي فردي به عنوان ابزاري براي گزينش افسران خوب در پليس است.
طرح/روش شناسي/رويکرد: در اين پژوهش تعداد ۹۶ افسر از بين ۸ بخش روستايي مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت.
يافته ها: سن و نگرش بهتر از عملکرد شغلي شايستگي هاي فردي را نشان مي دهد. سن افسران ارتباط غير خطي با عملکرد شغلي دارد.
محدوديت هاي پژوهشي/کاربرد: دشواري هاي سنجش عملکرد پليس و هم چنين اهميت نسبي شخصيت فردي افسران در مقايسه با فرهنگ سازماني بررسي گرديد.
اصالت/ارزش: در اين پژوهش موضوعات گزينش افسران، سنجش و عملکرد شغلي مورد بررسي قرار گرفت.