سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرحسین خلیلی – دانشگاه صنعتی شریف
منصور جم زاد – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

نوشتههای درون تصاویر دارای ارزش اطلاعاتی زیادی میباشند و دادههای بسیاری را در مورد تصویر، صحنه ویا سند حاوی آن تصویر دراختیار میگذارند. جداسازی نوشتار به منظور پردازش این اطلاعات به علت منقوش و فانتزی بودن پسزمینه و همچنین نورپردازیهای غیر یکنواخت صحنه به راحتی مقدور نمیباشد. در این مقاله ابتدا سعی شده است با استفاده از تبدیل موجک اثرورپردازیهای غیر یکنواخت کاهش یابد و سپس با استفاده از الگوریتم خوشهبندی شبکة عصبی تئوری تشدید تطبیقی فازی به خوشهبندی رنگهای تصویر پرداخته میشود. خوشهای که بیشترین احتمال نوشتار بودن را داشته باشد به منظور تشخیصبهOCR فرستاده میشود. در روش ارائه شده چسبیدگی بینکاراکترها تا حد مطلوبی از بین میرود تا آنجا که نیاز به استفاده از فیلترهای اضافی نظیر فیلتر گابور احساس نمیشود. الگوریتم خوشهبندی ارائه شده پیشفرضی در مورد تعداد خوشهها ندارد و در ضمن خوشهبندی میزان شباهت عناصر هر خوشه را کنترل میکند.