مقاله استفاده از شبکه عصبي مصنوعي در برآورد حجم در جاي هيدروكربن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۸ در دانشکده فني دانشگاه تهران از صفحه ۲۷۱ تا ۲۸۱ منتشر شده است.
نام: استفاده از شبکه عصبي مصنوعي در برآورد حجم در جاي هيدروكربن
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حجم درجا
مقاله شبكه عصبي
مقاله تخمين
مقاله تخلخل
مقاله اشباع آب
مقاله مدل سازي مخزن
مقاله روش مونت كارلو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي بهار علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تخمين دقيق حجم هيدروكربن در يك مخزن، اهميت به سزايي دارد چرا كه پايه و اساس طرح هاي توسعه اي آينده مخزن و ميزان سرمايه گذاري ها را توجيه مي كند. بنابراين براي مهندسان و كارشناسان صنايع بالا دستي برآورد حجم مخازن نفتي و گازي از دغدغه هاي هميشگي است كه از زمان اكتشاف شروع و تا اتمام ذخيره قابل برداشت ادامه دارد. در اين مطالعه سعي شده است تا با ابزار شبكه هاي عصبي و استفاده از داده هاي ژئوفيزيكي و پتروفيزيكي، مدل هاي مشخصه مخزن تهيه و بر اساس آن برآوردي از حجم در جاي هيدروكربن در مخزن به دست آيد. براي اين هدف ابتدا مخزن شبكه بندي شده و به سلول هاي هم حجم تقسيم شد. سپس بر اساس تغييرات تخلخل و سنگ شناسي در چاه ها اقدام به زون بندي پتروفيزيكي درون چاه ها شد و با كروله كردن زون هاي درون چاه ها مخزن زون بندي شد. مقادير تخلخل و اشباع آب و نيز داده هاي سه بعدي لرزه اي در سلول هاي مخزن ميانگين گيري و براي هر سلول يك مقدار تعيين شد. در نهايت با طراحي يك شبكه عصبي سه لايه اي از نوع پرسپترون با الگوريتم پس انتشار، خطا و آموزش آن با استفاده از سلول هاي داراي مقادير واقعي تخلخل و اشباع آب نسبت به تخمين اين پارامترها در بقيه سلول ها اقدام شده و در نتيجه حجم در جاي هيدروكربن مخزن محاسبه شد و با مقادير به دست آمده از روش آماري مونت كارلو مقايسه شد.