سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید محمد ضیابری سیدین – دانشجوی کارشناسی ارشد نساجی دانشگاه گیلان
علی شمس ناتری – استادیار و عضو هیئت علمی گروه نساجی دانشکده فنی دانشگاه گیلان

چکیده:

این مقاله بیانگر پژوهشی است که در آن از شبکه های عصبی مصنوعی برای بازسازی طیف جذبی اسپکتروفتومتری استفاده می شود. دو مخلوط رنگی – آبی / قرمز و قرمز / زرد- با غلظتهای متفاوت هر جزء آماده شده و مقادیر جذب هر مخلوط در سراسر محدوده طیف مرئی اندازه گیری شدند. داده ها به دو گروه تقسیم شدند: آموزش و مجهول. شبکه های عصبی برای هر طول موج بصورت جداگانه به کار رفتند. شبکه ها دارای دو ورودی – غلظت اجز اء- و یک خروجی – مقادیر جذب – بودند . شبکه های عصبی با تعداد لایه های مخفی متفاوت و تعداد نرونهای مختلف در هر لایه مورد بررسی قرار گرفتند . شبکه های عصبی با الگوریتم پس انتشار تعلیم داده شدند . جذر میانگین مربعات خطاها و اختلاف رنگ CIELAB برای ارزیابی مدلها محاسبه شدند . مدل شبکه عصبی با روشهای رگرسیون متداول مورد مقایسه قرار گرفت . مقادیر خطای شبکه عصبی کمتر از روش رگرسیون بود . نتایج نشان می دهد که استفاده از شبکه عصبی برای بازسازی طیفهای جذبی موفقیت آمیز بوده است.