سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرحسین قیصری – دانشجوی کارشناسی ارشد قدرت دانشگاه شیراز
محمدمهدی بذرافکن – دانشجوی کارشناسی ارشد کنترل دانشگاه شهید باهنر کرمان
علیرضا سیفی – استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه شیراز

چکیده:

یکی از مهمترین پارامترهای جبران کننده های توان راکتیو، تولید حداقل هارمونیک می باشد . امروزه با توجه بـه حرکـت سیستمهای قدرت جهت بهتر کردن کیفیت توان ۱ و از آنجا که یکی از مهمترین بحثهای کیفیت توان بحث هارمونیک اسـت، جبران کننده ها باید به گونـه ای طراحـی شـوند کـه حـداقل هارمونیک را تولید کنند . در این مقاله بحث کاهش هارمونی ک در تعیــین زوایــای آتــش TCR 2 و TSC 3 کــه از مهمتــرین ادوات کنترل توان راکتیو، FACTS 4 ، می باشد مطـرح شـده است . نحوه بدست آوردن این زوایای بهینه در تولیـد THD 5مینیمم آورده شده و در نهایت برای تصمیم گیری Online به منظور سرعت عمل بیشتر از شبکه های عصبی جهت تصـمیم گیری استفاده شده است .