سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد ذونعمت کرمانی – دانشجوی دکترای آب – هیدرولیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دان
محمد تشنه لب – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده برق
طاهر رجایی – دانشجوی دکترای آب – محیط زیست، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دان

چکیده:

پیش بینی دبی جریان به خصوص در موارد بروز سیلاب در رودخانه ها مسیل ها، خورها و سایر آبراهه ها مهم و در پاره ای از موارد حیاتی می باشد . به طوریکه روشهای متفاوتی برای انجام اینگونه پیش بینی ها مانند روشهای هیدرولوژیکی، استفاده از سری های زمانی، روشهای مبتنی بر آنالیز ریسک و عدم قطعیت، استوکستیک، شبکه های عصبی و … می باشد . امروزه استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی با توجه به کارایی و قابلیت مناسب این سیستمها برای پیش بینی، بهینه سازی، شبیه سازی، کنترل سیستمها و … در بازه وسیعی از علوم متداول شده است . در این مقاله با ایجاد شبکه عصبی و با توجه به داده های موجود چندین رودخانه آموزش شبکه به صورت جداگانه برای هر رودخانه انجام شده است . پس از آموزش، تعدادی از آمار موجود برای صحت سنجی با نتایج حاصله از پیش بینی شبکه مورد مقایسه قرار گرفت که حاکی از مناسب بودن نتایج شبکه و کارایی آن می باشد .