سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اکبر صفرزاده گندشمین – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب – دانشگاه تربیت مدرس
پرویز فتحی – دانشجوی دکتری آبیاری – دانشگاه تربیت مدرس
حبیب خداوردی لو – دانشجوی دکتری خاکشناسی – دانشگاه تربیت مدرس
مهدی کوچک زاده – استادیار گروه آبیاری – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

گسترش روزافزون فعالیتها و تمرکز نیروهای انسانی همراه با رشد و تکامل صنعت و کشاورزی مشکلات زیادی برای منابع آب ایجاد کرده است . ورود پسابها و آلودگیهای صنعتی و کشاورزی به منابع آب از جمله این مشکلات است . در این میان، منابع آبی سطحی، خصوصاً رودخانهها بیش از دیگر منابع در معرض خطر هستند . بطور معمول ورود آلایندهها به منابع آبهای سطحی به دو شکل نقطه – ای ( مانند آلایندههای خروجی از یک کارخانه شیمیائی، نیروگاه اتمی و یا یک واحد تصفیه فاضلاب ) و غیرنقطهای ( مانند ورود سموم از مزارع کشاورزی و یا حوضههای آبریز به داخل رودخانه ) صورت می – گیرد . ورود یک آلاینده شیمیائی به سیستم آبی اثرات زیانباری بر کیفیت آب و خاک پائیندست میگذارد . بدین منظور لازم است تا تئوری پدیده حاکم بر میدان مزبور شناسائی شده و فرایند پخش و انتقال ماده آلودهکننده با استفاده از معادلات حاکم پیشبینی گردد . از آنجاکه معادلات حاکم بر پخش آلودگی در رودخانه دارای ضرایبی تجربی است، لذا برای استفاده از روشهائی از قبیل روشهای عددی باید ضرائب مزبور به مدل معرفی شوند .