سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدمحمو حسینی – استادیار گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
میرمجتبی میرصالحی – دانشیار گروه برق دانشکده مهندسی داتنشگاه فردوسی مشهد
حسن ساقی – کارشناس ارشد عمران سازه های هیدرولیکی

چکیده:

روندیابی سیلاب، یکی از پیچیده ترین مسائلی است که در علم هیدرولیک کانالهای باز و مهندسی رودخانه مورد بررسی قرار گرفته است . روشهای مختلفی در زمینة روندیابی سیلاب وجود دارند که به دو گروه گسترده و متمرکز تقسیم بندی میشوند .هدف از این تحقیق، شناسائی توانائیهای شبکة عصبی مصنوعی در زمینة روندیابی سیلاب و ارائة روشی بر این مبنا می باشد که در مقایسه با روشهای متعارف روندیابی متمرکز سیلاب از دّقت بیشتری برخوردار باشد . در این راستا، پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات متفاوت و متعدّد، مشخص گردید که شبکة عصبی پرسپترون سه لا یه با دو سّلول در لایة پنهان و تابع فعّالیت سیگموئید، می تواند به نتایج خوبی در زمینة روندیابی سیلاب منجر گردد . مقایسة نتایج حاصل از ساختار پیشنهادی با نتایج حاصل از روش ماسکینگام خطی نشان می دهد که علیرغم ضعف روش شبکة عصبی در تضمین بقای جرم، در رابطة با سایرخطاها، نظیر مجموع مربّعات خطا و یا پیش بینی دبی و زمان اوج هیدروگراف خروجی، شبکة عصبی مصنوعی با ساختارپیشنهادی می تواند بهتر عمل کند.