سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدجواد فدایی – استادیار بخش مهندسی عمران، دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان،کر
علیرضا قربانی تپه – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

امروزه، طراحان ساز ههای هیدرولیکی هوادهی جریان را به عنوان راهی مطمئن، آسان و نسبتًا کم هزینه جهت کاهش و حذف خطر وقوع خلا ءزایی در چنین بناهائی که در معرض سرعت جریان بالا و افت فشار موضعی می باشند،شناخته و مورد توجه قرار داد هاند. در این راستا و جهت برآورد میزان هوای ورودی به مجرا، روابط تجربی متعددی ارائه گردیده که بر اساس مطالعات آزمایشگاهی در شرایط هندسی و هیدرولیکی خاص بدست آمد هاند. در این تحقیق، بااستفاده از شبکه های عصبی و داده های حاصل از نتایج مدلهای آزمایشگاهی، شبک های آموزش داده شد هاست تا به کمک آن و بدون صرف هزینه های آزمایشگاهی تنها با استفاده از مشخصات دریچه مانند ارتفاع آب بالادست، سطح مقطع دریچه وکه معرف نسبت هوای مورد نیاز به دبی جریان می باشد، دست یافت. مزیت β درصد بازشدگی دریچه به مقدار پارامتر استفاده از شبک ههای عصبی در این است که با کمک این روش طراح قادر م یشود در فاز اولیة طرح بدون استفاده از را به راحتی و از روی β روابط طولانی و انجام کارهای آزمایشگاهی جهت بررسی حالتهای مختلف جریان، پارامترمشخصات هندسی با دقتی بیشتر از روش روابط تجربی و هزینه ای کمتر از روش آزمایشگاهی و مطالعات مدلی تعیین نماید.