مقاله استفاده از شواهد صحرايي و ريز ساختاري در تعيين منشا انکلاوهاي ماگمايي و بيگانه سنگ هاي متاپليتي مجموعه پلوتونيک ملاير که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در علوم زمين از صفحه ۹ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: استفاده از شواهد صحرايي و ريز ساختاري در تعيين منشا انکلاوهاي ماگمايي و بيگانه سنگ هاي متاپليتي مجموعه پلوتونيک ملاير
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ملاير
مقاله انکلاو ماگمايي
مقاله بيگانه سنگ
مقاله نسبت ظاهري
مقاله تغييرشکل حالت جامد
مقاله جريان ماگمايي
مقاله آميختگي ماگمايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ديوسالار رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ولي زاده محمدولي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به نتايج بررسي هاي صحرايي (شکل، ابعاد، توزيع مکاني و وضعيت انکلاوها و بيگانه سنگ ها در سنگ ميزبان و در رخنمون هاي قابل دسترس) و آزمايشگاهي (بررسي هاي سنگ نگاري، ريزساختاري انکلاوهاي ماگمايي و بيگانه سنگ هاي متاپليتي و شيمي سنگ کل انکلاوهاي ماگمايي)، انکلاوهاي ماگمايي از نوع مافيک و فلسيک و بيگانه سنگ هاي دگرگوني از نوع هورنفلسي هستند. طويل شدگي انکلاوهاي ماگمايي و بيگانه سنگ هاي هورنفلسي در امتداد محور طولي ظاهري خود در بخش هاي حاشيه اي توده نفوذي به عملکرد تنش هاي زمين ساختي در حالت مذاب يا نيمه جامد روي انکلاوها و حالت خميري براي بيگانه سنگ ها و همچنين نيروي بالاي جريان ماگمايي در منطقه تماس با سنگ هاي دگرگوني منطقه، نسبت داده شده و اشاره اي است به اين که منشا اين بيگانه سنگ ها، سنگ هاي دگرگوني مجاور توده نفوذي است. انکلاوهاي مافيک موجود در ميزبان جهت يافته، افزون بر شواهد تغيير شکل پلاستيک (در مقياس ميکروسکوپي)، ريزساختارهاي جرياني هم نشان مي دهند که اين حالت را مي توان به تحميل جريان حالت جامد(Solid-State Flow) بر جريان ماگمايي نسبت داد. اشکال کروي، بيضوي، دوکي انکلاوهاي ماگمايي مافيک، به دليل عدم مشاهده شواهد تغيير شکل پلاستيک حالت جامد، وجود معيارهاي جريان ماگمايي و مرز مشخص با سنگ ميزبان در مقياس ماکروسکوپي و ميکروسکوپي به حضور آنها به صورت گلبول ها يا بسته هاي ماگمايي در ماگماي فلسيک ميزبان نسبت داده و با توجه به اختلاف ظاهري، نزديکي کاني شناسي، بافتي و ژئوشيميايي با سنگ ميزبان، به منشا متفاوت آنها و در واقع با وقوع آميختگي ماگمايي مرتبط است. انکلاوهاي ماگمايي فلسيک که به طور عمده شکل خاصي نداشته و قرابت کاني شناسي، ژئوشيميايي آشکاري با ميزبان نشان مي دهند و در بخش هاي حاشيه اي و سقف توده ديده مي شوند به گسيختگي حاشيه اي در فازهاي اوليه تزريق، در فشار ناشي از ضربان هاي تزريق بعدي و جايگزيني ماگماي جديد نسبت داده شده اند.