استفاده از شکل ها و جداول

بعضی وقت ها برای بیان ایده و ارائه بهتر و واضح تر مفاهیم، از شکل و جدول میتوان استفاده کرد. استفاده از شکل و جدول در متون علمی و فنی رایج است و نقش اطلاع رسانی خوبی را ایفا میکند و میتوان گفت معادل نقش صدها کلمه را بازی میکند. گونه های مختلفی از قبیل رسم، عکس، نقشه، منحنی، گراف، نمودار، و حتی قطعه برنامه و الگوریتم برای اصطلاح شکل استفاده میشود؛ در حالی که جدول یک ساختار معمولا دو بعدی که شامل مجموعه ای از داده ها و اعداد برای بیان مفاهیم و نتایج مورد استفاده قرار میگیرد و حجم زیادی از اطلاعات را میتوان در آن نشان داد که باعث مقایسه و ارزیابی راحتتر، سریع تر و دقیق تر مفاهیم و مقایسه ها میگردد. شکل ها و جداول موجود در یک متن باید حداقل دارای ویژگیهای زیر باشند: – سعی شود ساختار ساده و وضوح مناسب برای تمام شکل ها، جداول در متن فراهم و حفظ شود. – نحوه ی نمایش دادن شکل ها و جداول، معمولا توضیح پایین شکل ها و بالای جداول طوری تنظیم و نوشته شود که خواننده بدون مراجعه مکرر به متن اصلی، بتواند ایده ی اصلی و مفاهیم نشان داده شده در آنها را دریافت و درک نماید. عبارت نمایشی شکل ها، جداول و توضیحات آنها باید دارای خاصیت استقلال از متن را داشته باشد. استفاده یک ساختار یکپارچه و یکنواخت از نظر رنگ، فونت، اندازه نوشته ها؛ ضخامت، طول و اندازه خطوط و شکل های هندسی، قرار دادن نوشته ها در شکل ها و جداول، شمارهگذاری و مکان قرار دادن آنها و توضیح نمادها و علایم راهنمایی لازم، استفاده شود. سعی شود از نمایش شکل ها و جداول در چکیده و نتیجه گیری پرهیز شود. سعی شود شکل ها و جداول منابع دیگر به صورت کپی در یک نوشتار علمی و فنی استفاده نشود؛ چرا که کپی کردن چندین شکل و جدول از منابع مختلف باعث میشود ساختار یکپارچه آنها در متن حفظ نشود. سعی شود در صورت نیاز آنها را با نرم افزارهای مناسب دوباره رسم کرده یا طوری تهیه شوند که ساختار متن نوشتار حالت انسجام و یکپارچگی خود را از دست ندهند. ارجاع مناسب به شکل ها و جداول با شماره درست آنها از داخلی متن صورت گیرد. به شکل ها و جداول با شماره گذاری درست و مناسب با هر بخش یا فصل ارجاع داده شود و ارتباط بین آنها و نوشته ها در متن برقرار گردد. برای مثال: شکل ۲-۳( شماره بخشی – شماره شکل) این .مفهوم را نشان میدهد