مقاله استفاده از صفات مورفولوژيكي برگ براي تمايز توده هاي Populus nigra در استانهاي كرمانشاه و زنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۳۶۹ تا ۳۸۱ منتشر شده است.
نام: استفاده از صفات مورفولوژيكي برگ براي تمايز توده هاي Populus nigra در استانهاي كرمانشاه و زنجان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صنوبر
مقاله صفات مورفولوژيكي
مقاله تنوع ژنتيكي
مقاله خصوصيات برگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي محمدي افروز
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: عادلي پيش بيجاري ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: طبايي عقدايي سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: متاجي اسداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ازدياد غير جنسي صنوبر از طريق قلمه زدن و استفاده گسترده از آن در صنوبركاريهاي كشور، سطح تنوع ژنتيكي اين درختان ارزشمند را تهديد مي كند. از اين رو، بررسي ميزان تنوع ژنتيكي اين درختان به منظور اتخاذ راهبرد حفاظت و توسعه صنوبركاري براي مديريت پايدار و استمرار توليد چوب ضروري به نظر مي رسد. بر اين اساس در تحقيق حاضر از ميان توده هاي Populus nigra كشت شده در دو استان كرمانشاه و زنجان با استفاده از ۲۳ صفت مورفولوژيكي برگ، ۱۲ توده از لحاظ وجود گوناگوني ژنتيكي مورد بررسي قرار گرفتند. به منظور يكسان سازي شرايط محيطي، قلمه ها در قالب طرح آزمايشي بلوك هاي كامل تصــادفي در ۳ تكرار، در عرصه مجتمع تحقيقاتي البرز كرج كاشته شدند. اندازه گيري صفات مورفولوژيكي در اواسط فصل رويش انجام شد و داده هاي حاصل با استفاده از تجزيه واريانس، تجزيه به مؤلفه هاي اصلي و تجزيه خوشه اي مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج بدست آمده از تجزيه واريانس از لحاظ بيشتر صفات، گوناگوني در سطح توده ها را آشكار ساخت. نتايج تجزيه به مؤلفه هاي اصلي، صفات با وزن بيشتر در مؤلفه  ها را معرفي كرد. در نهايت تجزيه خوشه اي توانست به خوبي توده هاي دو استان را در گروه هاي مجـزا و به صورت مشابه با روش تجزيه به مؤلفه هاي اصلي تفكيك كند؛ به طوري كه سطح تنوع ژنتيكي درختان استان زنجان بيشتر از درختان استان كرمانشاه ارزيابي شد. نتايج نشان داد كه صفات مورفولوژيكي در شرايط محيــطي يكسان مي توانند قرابتها و تفاوتها را در بين توده ها آشكار كنند.