سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اردشیر دیلمی – دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بهنام حیدری – دا نشکده مهندسی عمران و محیط زیست ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

با اضافه نمودن ورقهای گیرداری قائم ،اتصال خورجینی رایج تبدیل به یک اتصال گیردار با شکل پذیری زیاد می گردد.در این پژوهش به منظور بررسی سختی، شکل پذیری و مقاومت این اتصال و مقایسه آن با آیین نامه AISC2005 ابتدا چهار ساختمان ۱۰، ۸، ۶ و ۴طبقه با قاب خمشی ویژه به طور کامل طراحی شد سپس رفتارسیکلی مدل اجزای محدود چند اتصال خمشی از این ساختمانها ،با ورقهای گیرداری قائم به ضخامت طراحی شده و همچنین ضخامتتقلیل یافته به نصف ، به همراه یک تسمه تقویتی در مجاورت بال تیر با نرم افزارANSYSبررسی شد. نتایج بدست
آمده حاکی ازآن است که هر دو اتصال مورد مطالعه دارای شکل پذیری ، مقاومت و سختی کافی بوده و می توانند بعنوان قاب خمشی با شکل پذیری ویژه مورد استفاده باشند .