سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس بوربوراژدری – دانش آموخته مجتمع آموزش عالی ابوریحان
احمد افضل زاده – استاد یار و عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی ابوریحان
حسن فضائلی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات علوم دامی کشور
ناصر امام جمعه کاشان – استاد و عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی ابوریحان

چکیده:

به منظور بررسی اثر استفاده از نان خشک در جیره غذایی گوسفندان نر پرواری، از بیست و هشت راس گوسفند نر زندی در قالب طرح کامل تصادفی با چهار تیمار و هفت تکرار استفاده شد . ضریب هضمی نان خشک و جو با روش استفاده مستقیم از حیوان زنده به ترتیب برابر ۴/۴ ± ۷۸/۸ و ۲/۹ ± ۷۴/۶ درصد و میزان تجزیه پذیری نان خشک و جو با تکنیک کیسه های نایلونی در نرخ عبور پنج درصد به ترتیب برابر ۸۶/۸ و ۷۷/۱ درصد بود . جیره شاهد دارای ۵۰ درصد جو و فاقد نان خشک بود . چهار جیره آزمایشی دارای ۲۵ ، ۱۲/۵ ، ۶ و صفر درصد نان خشک و ۲۵ ، ۳۷/۵ ، ۴۴ و ۵۰ درصد جو بودند . اثر جیره غذایی بر تفاوت مصرف روزانه ماده خشک، وزن زنده پایا ن پروار،میانگین افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل غذ ا، وزن لاشه با چربی احشایی، وزن و درصد چربی احشایی، وزن و درصد دنبه معنی دار نبود (۰/۰۵>P) بنابراین از نان خشک می توان تا سطح ۲۵ درصد کل جیره غذایی و یا تا ۵۰ درصد جایگزین جو، در تغذیه گوسفندان پرواری استفاده کرد.