سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جلال شایگان – موسسه پژوهشی پالایش آب (پالاب)
توحید نودل – موسسه پژوهشی پالایش آب (پالاب)
ناصر شمس ناتری – موسسه پژوهشی پالایش آب (پالاب)

چکیده:

در این تحقیق تصفیه پذیری نمونه هایی از فاضلاب های صنعتی خطر زا از جمله فاضلاب یک کارخانه تولید سم و فاضلاب رنگرزی یک کارخانه نساجی با استفاده از عامل فنتون مورد بررسی قرار گرفته است. در این روش یون هیدروکسیل تولید شده با حمله به ماده آلی باعث تخریب ساختار مولکولی آن می شود. مقادیر بهینه pH، پروکسید هیدروژن و سولفات فرو مصرفی و دما برای تصفیه این دو فاضلاب بدست آمده است. پس از آزمایشهای جداگانه ، pH بهینه برای فاضلاب رنگرزی بین ۳و۴ برای فاضلاب تولید سم بین ۳ و ۳/۵ بدست آمد. با افزایش pH راندمان تصفیه در هر دو فاضلاب به شدت کاهش می یابد در حالیکه افزایش مقدار پروکسید هیدروژن و سولفات فرو مصرفی، راندمان تصفیه را افزایش می دهد. استفاده از ۴۰۰-۶۰۰mg/lپروکسید هیدروژن و ۲۰۰-۴۰۰ mg/l سولفات فرو برای فاضلاب رنگرزی و ۱۲۰۰-۱۵۰۰ mg/l پروکسید هیدروژن و ۵۰۰-۶۰۰ mg/l سولفات فرو برای فاضلاب تولید سم بعنوان مقادیر بهینه انتخاب شدند. همچنین محدودهمناسب دما برای هر دو فاضلاب بین ۳۰ و ۵۰ درجه سلسیون بدست آمد. نتایجاین پژوهشها نشان داده است که استفاده از عامل فنتون ، روش مناسبی برای تصفیه این دو فاضلاب می باشد.