سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ناصر قاسم آقائی – گروه کامپیوتر – دانشکده فنی و مهندسی – دانشگاه اصفهان ایران
سعید افشاری – گروه کامپیوتر – دانشکده فنی و مهندسی – دانشگاه اصفهان ایران

چکیده:

در این مقاله راهکاری جهت ایجاد یـک سیسـتم مـدیریت گردش کار توزیع شده ارائه شده است . سیستم های مـدیریت گردش کار توزیع شـده از همکاریهـای موقـت یـا دائـم بـین گردش کارهای متمایز پشـتیبانی مـی کننـد و همچنـین ابـزار اساسی برای ایجاد سازمانهای توزیع شده می باشند . در حـال حاضر مشکلاتی که باعث ناکارآمـدی سیسـتم هـای موجـود گردیده، عبارتند از : عدم توانـائی مقابلـه بـا پیشـامدهای غیـر منتظره و ناتوانی در حل مسائل بین سازمانی و همکـاری بـین گردش کارهای مجزا . اساس کار بدین صـورت اسـت کـه بـا استفاده از یک لایه عامل که بجـای موتـور سیسـتم مـدیریت گردش کار قرار می گیرد کنتـرل و مـدیریت گـردش کـار بـه عاملها سپرده می شود . عاملها کـاربرد هـای بسـیار زیـادی در شاخه های مختلف علم کامپیوتر دارند که بسته بـه کـاربرد از
قابلیتهای مختلف آنها استفاده می شود . در این کار از خـواص خودمختاری، مشارکت و یادگیری عاملها استفاده شده است و یک متدولوژی برنامه ریزی تعاملی ، به همراه معمـاری ویـژه ای برای سیسـتم اطلاعـاتی برپایـه نظر یـ ه عامـل هـای متعـدد و خودمختار ارائه شده است . نتایج بدست آمده عبارتند از : ایجاد سیستم مدیریت گردش کـار توزیـع شـده جهـت سـازمانهای توزیع شده، مدیریت پویای اقلا م کاری، امکان توزیـع پویـای کار بصورت کنشی یا واکنشـی در صـورت بـروز مشـکل در سیستم، افزایش امکان همکاری بین سیستم های گـردش کـار مجزا، امکان رویت فرایندهای توزیع شده کسب و کار .