سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

جواد مدن حقیقی – عضو هیئت علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران مرکز فارس

چکیده:

طبق تعاریف جاری ، افزایش بهره وری سوخت یکی از روشهای اقتصادی موثر در کاهش مصرف انرژی از طریق کاربردهای فناوریهای موجود و بهبود یافته در فعالیتهای انرژی برمیباشد. ایده اصلی درافزایش بهره وری انرژی بسیار ساده است.چنانچه انسان کمتر انرژی مصرف کند گازهای گلختنه ای ناشی از سوخت های فسیلی کمتر در محیط منتشر میشود. و اینامر به نوبه خود بدین معناست که منابع بزرگتری از سوختهای فسیلی دست نخورده باقی می مانند تا هم در کشورهای توسعه یافته، و هم در کشورهای در حال توسعه به مصارف دیگر برسند. بنابراین فناوریهای افزاینده بهره وری می تواند در کاستن از تهدید تغییرات نامطلوب آب و هوای جهان نقش مهمی را ایفا نمایند.