سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنگره علوم باغبانی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

موسی ترابی گیگلو – عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
سیروس مسیحا – اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز
اسلام مجیدی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
محمود خسرو شاهلی – اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی امکان کاربرد عصارهورمی‌کمپوست ها در کشت انتهای شاخساره ،بر روی رقم “ران‌دوو“از تیپ استاندارد میخک انجام گردید و .برای اولین بار طی آزمایشیاز عصاره ۶ نوع ورمی‌کمپوست (به عنوان محیط کشت پایه) به صورت فاکتوریل با ۴ سطح از عناصر MS در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی استفاده گردید.صفاتی که مورد بررسی قرار گرفت عبارت از درصد نمونه‌های زنده، درصد باززائی ،تعداد باززائی در هر ریزنمونه ،تعداد برگهای قابل رویت،درصد تولید ریشه و کالوس و درصد نمونه‌های شیشه‌ای شده ، بود.ذر این آزمایش همچنین ، برای تکمیل محیط‌های پایه از ساکارز و هورمونهای NAAو BAPاستفاده شد.در همه محیط‌های با پایه ورمی‌کمپوست ،کمابیش باززائی و رشد مشاهده گردید و بهترین نتایج از محیط‌هائی بدست آمد که حاوری عصارهورمی‌کمپوست باگاس نیشکر بود.