سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رامین اعیانزاده – گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (
سعید ستایشی – دانشیار، گروه مهندسی هستهای، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد تشنه لب – دانشیار، دانشکده برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

تولید اعداد تصادفی بهدلیل گرایش روز افزون بهسمت استفاده از شبیهسازیهای کامپیوتری، از جمله مسائلی است که درچند دهه اخیر کانون توجه بسیاری از تحقیقها قرار گرفته و روشهای متعددی را برای این منظور معرفی شده است. در این مقاله بابهرهگیری از عملگرهای فازی در ساختار قوانین تغییر آتوماتای سلولی، روشی جدید برای تولید اعداد تصادفی یکنواخت معرفی شده است. نتایج حاصل از شبیهسازی مدل پیشنهادی نشان داد که میزان یکنواختی اعداد تصادفی تولید شده توسط این روش بسیار مطلوب میباشد. همچنین پیادهسازی سختافزاری این روش میتواند منجر به تولید یکی از سریعترین مولدهای اعداد تصادفی گردد