سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی عرفانی آگاه – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود
امین علیزاده – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در شهرهای بزرگ قسمت اعظم منابع آب شیرین به تامین نیازهای شرب و بهداشتی اختصاص داده می شود. این امر باعث کمبود شدید آب جهت آبیاری اراضی کشاورزی شده است. بخصوص آنکه این اراضی معمولاً بدلیل حاصلخیزی و نزدیک بودن به مراکز فروش محصولات زراعی از اولویت ویژه ای برخوردارند. از طرف دیگر حجم نسبتاً زیاد آب حاصله از تصفیه خانه های فاضلاب خانگی در این مناطق همواره این سوال را مطرح کرده است که از پساب برای آبیاری استفاده شود، اما اینکه پساب چه تاثیر مثبت یا منفی بر خاک و گیاه دارد و یا چه مسائل بهداشتی ممکن است در پی داشته باشد از جمله سوالاتی است که پاسخ روشنی برای آن وجود ندارد. در خصوص اثرات آبیاری با فاضلاب تصفیه نشده و پساب ها بر خاک و گیاه در برخی از کشورهای جهان تحقیقات پراکنده ای انجام شده است، براساس این تحقیقات، آبیاری با فاضلاب می تواند زیانهایی را بدنبال داشته باشد و از طرف دیگر نیاز به آبیاری در مناطق خشک و نیمه خشک جهان، وجود برخی عناصر پر مصرف و کم مصرف گیاهی در این آبها و جلوگیری از آلودگی زیستگاهها از بهره هایی است که میتوان برای استفاده مجدد از این آبها برشمرد.