سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مهدی اکبری – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران
محمدرضا مهرگان – دانشیار گروه مدیریت دانشگاه تهران

چکیده:

بسیاری از سازمانها به منظور رقابتی ماندن در محیط کسب وکار جهانی، اقدام به انتخاب پروژه هایی درست و اجرای کارا و موثر آنها نموده و ترجمه چشم انداز سازمان به عمل و واقعیت را از طریق پروژه ها دنبال می نمایند . ازاینرو انتخاب سبد پروژه سازمانی که اهداف سازمانی را به شیوه ای مطلوب و بدون صرف منابع اضافی و یا نادیده گرفتن سایر محدودیتها برآورده سازد؛ بسیار حائز اهمیت می باشد . از آنجائیکه در انتخاب سبد پروژه سازمانی بایستی معیارهای متعددی همچون عوامل مالی، فنی – تکنیکی، مدیریتی، محیطی و سازمانی مدنظر قرار گیرد؛لذا در این مقاله به منظور انتخاب سبد پروژه شرکت ABC ، و ملحوظ داشتن معیارها و زیرمعیارهای متنوعی که با توجه به ادبیات موضوع و به کمک تیم کارشناسی و با استفاده از روش دلفی و ( FAHP ( نهایتاً با تائید نظر مدیران پروژه شرکت، برای ارزیابی پروژه ها تعیین شده اند؛ از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شده است . نتایج ما گواه آن است که در بین معیارهای فوق الذکر، معیار نیازهای سازمانی در انتخاب سبد پروژه شرکت دارای بیشترین تاثیر می باشد