سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی اکبری – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی – دانشگاه تهران
محمدرضا مهرگان – دانشیار گروه مدیریت – دانشگاه تهران

چکیده:

بسیاری از سازمانها به منظور باقی ماندن در محیط رقابت جهانی، اقدام به انتخاب پروژه هایی درست و اجرای کارا و موثر آنها نموده و ترجمه چشم انداز سازمان به عمل و واقعیت را از طریق پروژه ها دنبال می نمایند . ازاینرو انتخاب سبد پروژه سازمانی که اهداف سازمانی را به شیوه ای مطلوب و بدون صرف منابع اضافی و یا نادیده گرفتن سایر محدودیتها برآورده سازد؛ بسیار حائز اهمیت می باشد . از آنجائیکه در انتخاب سبد پروژه سازمانی بایستی معیارهای متعددی همچون عوامل مالی، فنی – تکنیکی، مدیریتی، محیطی و سازمانی مدنظر قرار گیرد؛ لذا در این مقاله از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) استفاده شده است . نتایج ما گواه آن است که در بین معیارهای فوق الذکر، معیار نیازهای سازمانی در انتخاب سبد پروژه سازمانی دارای بیشترین تاثیر می باشد . درانتها با بیان یک مطالعه موردی از بکارگیریFAHPدر شرکت ABCکه در صنعت قند مشغول به فعالیت است؛ به انتخاب سبد پروژه شرکت پرداخته و مفاهیم ذکر شده را بصورتعمیق تری مورد توجه قرار داده ایم .